Behov for felles finansiering av et digitalt mediebudsjett

. i kategorien Aktuelt

Da Norsk bibliotekforening var på høring i Kulturkomiteen på Stortinget, uttrykte vi en bekymring for at den økte bevilgningen til utviklingsmidler i bibliotekene, skulle kunne brukes til enkeltprosjekter ute i det enkelte bibliotek. Vi pekte på behovet for fellesskapsløsninger, særlig på det digitale området.

Dette er fulgt opp av en samlet komite som i sine budsjettmerknader (Innstilling 14 S 2014-15) skriver at "komiteen viser til at bibliotekfeltet møter mange nye utfordringer, bl.a. i forbindelse med digitalisering, og at formidling av kunnskap skjer på nye måter. Det er derfor viktig at det er utviklingsmidler til slikt arbeid".

I budsjettmerknaden til Kunnskapsdepartementets budsjett frå Kyrkje, undervisnings og forskningskomiteen (Innst. 12 S 2014-15) skriver komiteens medlem frå SV (Torgeir Knag Fylkesnes) "at dette medlem vil peke på at tilgangen til kunnskapskilder er viktig både av demokratiske hensyn og for å fremme god læring og forsking. Digitaliseringen øker muligheten for slik tilgang, men samtidig er det store begrensninger på grunn av kostnadene ved ulike abonnementsordninger. I denne sammenheng vil en videreutvikling av arbeidet CRISTin utfører, være viktig.

    Dette medlem mener at det bør vurderes om ikke en felles avtale for alle institusjoner er mer hensiktsmessig. Det er grunn til å tro at en felles avtale vil kunne redusere kostnadene, samtidig som det øker tilgangen til viktige kunnskapskilder. Dette medlem ber derfor departementet vurdere en sentral finansiering av konsortieavtaler".

SVs medlem er vel litt upresis når han snakker om en avtale, han mener nok det vi fra Bibliotekforeninga har tatt til orde for, nemlig at noen avtaler kan være felles for hele domenet.no eller for alle bibliotek. Men hovedpoenget er en felles finansiering av et digitalt mediebudsjett over Kunnskapsdepartementets budsjett.

Komiteens medlemmer fra AP og SV har en felles merknad der de "minner om at regjeringen tidligere har vært opptatt av open access tilgang, enten ved at flere publikasjoner blir publisert open access, eller gjennom tilgang til artikler via institusjonenes institusjonelle forskningsarkiv. Disse medlemmene - skriver AP og SV - er usikre på om alle forskningsinstitusjoner og høyere utdanningsinstitusjoner i tilstrekkelig grad følger opp forventningene om økt tilgang til forskningspublikasjoner. Disse medlemmer vil derfor be om at departementet rapporterer om institusjonenes arbeid med open access". Dette var også noe Norsk Bibliotekforening tok opp på komiteens budsjetthøring.

- Lars Egeland, nestleder i Norsk bibliotekforening

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode