SV foreslår stort bibliotekløft

. i kategorien Aktuelt

SolhjellØremerket opptrapping av bevilgninger til folkebibliotekene, et nasjonalt digitalt mediebudsjett for å frikjøpe digitale ressurser og ebøker for folkebibliotekene. Økt tilskudd til kompetanseheving og til nye biblioteklokaler. Dette er blant tiltakene i biblioteksatsingen som Bård Vegar Solhjell nå fremmer forslag om på Stortinget.

Solhjell lanserte forslaget på en pressekonferanse på Litteraturfestivalen på Lillehammer i dag (21.5.2014). Til Bok og Bibliotek sier Solhjell at bibliotekene er blodårene på kulturområdet. Han er ikke sikker på om SVs forslag blir vedtatt slik det nå blir fremmet, men han er overbevist om at bibliotekene har mange venner i mange partier og at dette forslaget fra SV vil være starten på et løft for bibliotekene.

- Når du foreslår øremerkede overføringer, hvor stort beløp snakker vi om?

- For SVs del tenker vi oss en opptrapping over fem år opp til en milliard. I dag brukes det ca 1,4 milliarder på folkebibliotekene. Det betyr at det er en kraftig økning, men likevel ikke mer enn den årlige økningen i Kulturløftet. Øremerking er en metode som vi brukte med suksess for å få til full barnehagedekning.

- Hvorfor kommer forslaget nå og ikke mens dere satt i regjering?

- Engerutvalget åpnet øynene våre for at bibliotekene var taperen i Kulturløftet og at et krafttak nå er nødvendig. Med den nye formålsparagrafen i Bibliotekloven som vi foreslo, ligger det til rette for en slik økning.

 

Bibliotekarforbundet og Norsk bibliotekforening positive

Forbundsleder Monica Deildokk i Bibliotekarforbundet hilser SVs forslag velkommen.

- Her er det ingen ting jeg savner. Dette er et bra initiativ. Kulturutredninga viste tydelig for alle at dette er nødvendig, sier Deildokk til Bok og Bibliotek.

Nestleder Lars Egeland i Norsk Bibliotekforening peker overfor Bok og Bibliotek på at her får bibliotekene den milliarden som Bibliotekforeninga krevde i valgkampen.

- I tillegg får vi et nasjonalt digitalt mediebudsjett og en utredning om den digitale satsingen i folkebibliotekene. Det er helt nødvendig, sier Egeland. Solhjell understreket på pressekonferansen at den digitale satsingen kan bety at folkebibliotekene kan få tilgang til digitale tidsskrifter og databaser som fagbibliotekene er alene om i dag.

 

- - - -

 

Forslaget fra Solhjell:

Bibliotekene er blodårene i det kulturelle systemet fordi de gjør kunnskap og kultur, litteratur og verdier tilgjengelig til alle grupper i samfunnet, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer.

Bibliotekene har vist seg å være tilpasningsdyktige for samfunnsendringer ved å innlemme andre medier enn bøker i sitt tilbud. Bibliotekene har utviklet seg over tid. I tillegg til å være et sted for stille lesing, har de også blitt viktige møtesteder for folk og et sted for debatt. Særlig barn, unge og kvinner er hyppige brukere av bibliotek, og også innvandrerbefolkningen benytter seg i stor grad av bibliotekene.

Allment tilgjengelige og offentlig baserte bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonstjenester er grunnleggende for ytringsfrihet og demokrati. Gode bibliotek er en forutsetning for kvalitet i læring, kunnskapsformidling og forskning. I tillegg fungerer bibliotekene som vårt felles arkiv.

Likevel har realutgiftene til bibliotek per innbygger gått ned med 35 kroner fra 2001 til 2010. Bibliotekenes andel av de totale utgiftene til kulturformål er synkende og gikk fra 14,2% i 2001 til 11,1% i 2010. Det har også vært en nedgang i antall bibliotek i Norge. Oslo og Bergen kommer desidert dårligst ut blant de nordiske storbyene når det gjelder antall filialer per innbygger. I Helsinki deler 16.000 mennesker hvert bibliotek, mens tallet i Oslo er 37.000.

 

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Dette er en oppgave mange bibliotek har grepet tak i, men mange hindres av uhensiktsmessige lokaler.

 

Gjennom folkebibliotekloven er alle landets kommuner pålagt å ha et folkebibliotektilbud for sine innbyggere. For å sikre dette, og at bibliotekene er i stand til å levere digitale produkter til sine brukere i tiden som kommer, foreslår Solhjell et femårig nasjonalt bibliotekløft bestående av fem deler:

 

1. En nasjonal strategi for folkebibliotekene. Denne skal også ta opp hvordan folkebibliotekene og skolen kansamarbeide om bibliotektjenester.

2. En øremerket opptrapping av bevilgningene til kommunenes bibliotekdrift over fem år før disse føres inn i rammeoverføringene til kommunene. Opptrappingen vil sikre at bibliotekene i større grad har økonomiske rammer til å tilby det som kreves i folkebibliotekloven og til at de kan ha høy aktivitet og oppdatere seg i møte med befolkningens behov.

3. Et felles nasjonalt digitalt mediebudsjett for kjøp av tilgang til digitale ressurser. Samtidig settes det i gang en utredning om hvordan man best sikrer tilgang til både tradisjonelle bøker og e-bøker på biblioteket, og om det er behov for endringer i bibliotek- eller litteraturpolitikken for å sikre det

4. Øke tilskuddet til, og utarbeide en plan for kompetansehevingstiltak for bibliotekenes ansatte. Slik kan flere bibliotek enn i dag tilby aktiv formidling innen litteratur, musikk og film, samt bistå brukerne med kunnskapsinnhenting og søkestrategier i en stadig mer kompleks informasjonsjungel.

5. Støtte etablering av nye biblioteklokaler, og tilpassing eller utvidelse av eksisterende biblioteklokaler. Det kan skje gjennom å bruke eksisterende ordninger eller å etablere nye tilskudds- eller låneordninger. Dette vil bidra til at bibliotekene er lett tilgjengelige med en beliggenhet der folk ferdes, gjerne i et flerbrukskonsept med andre kulturtilbud.

 

Forslag

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en helhetlig plan for et femårig nasjonalt bibliotekløft. Bibliotekløftet skal inneholde en nasjonal strategi for folkebibliotekene, en øremerket opptrapping av bevilgningene til kommunenes bibliotekdrift, etablering av et felles nasjonalt digitalt mediebudsjett og en utredning av hvordan man best kan sikre tilgang på bøker og e-bøker, økt tilskudd til kompetansehevingstiltak for ansatte og støtte til etablering, tilpassing eller utvidelse av biblioteklokaler.

-- Red.

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode