Tid for handling

leder.jpgVi har en stortingsmelding om bibliotek og en evaluering av ABM-u foran oss. Forventningene er store, kanskje særlig fordi Trond Giske i flere saker har vist uvanlig styringsvilje til kulturminister å være.

leder.jpgVi har en stortingsmelding om bibliotek og en evaluering av ABM-u foran oss. Forventningene er store, kanskje særlig fordi Trond Giske i flere saker har vist uvanlig styringsvilje til kulturminister å være.

 

Samtidig slikker fortsatt mange sårene etter de siste årenes omlegginger i sektoren, hvor blant annet sammenslåingen av Statens bibliotektilsyn og Riksbibliotektjenesten, etableringen av ABM-u og Nasjonalbibliotekets nye rolle er sentrale milepæler.

     Men nå er det viktig å se framover. Bibliotekvesenet står overfor store oppgaver, både nasjonalt og lokalt.

     Det trengs en avklaring av arbeidsdelingen på det nasjonale nivået, med ABM-utvikling på den ene siden og Nasjonalbiblioteket på den andre.

     Lokalt og regionalt spiller bibliotekene en unik rolle i befolkningen, som viktige kunnskaps- og kultursentra. Men det må villes fra sentralt hold.

     Myndighetene må også skjønne at et godt skole- og utdanningstilbud i Norge blant annet forutsetter at man har gode bibliotek.

     Staten vil ta ansvar for å få utviklet Norgesbiblioteket.

     Det må satses på utvikling av bibliotekutdanningen og bibliotekforskningen i tråd med de faglige utfordringene som en møter i dagens og morgendagens bibliotek.

     Det må legges bedre til rette for kompetanseheving og kunnskapsutvikling ute i distriktsbibliotekene, ved samarbeid mellom fylkesbibliotekene og utdanningsinstitusjonene.

     Ønskelista kunne fylle mange sider.

     Uansett - en vellykket utvikling krever at duoen på Solli plass i Oslo, ABM-u og Nasjonalbiblioteket, får anledning til å ta skikkelige grep om prosessen. Det bør stortingsmeldingen gjenspeile.

 

- - - - 

 

 

Statlige øremerkninger

 

I Buskerud finnes det i dag to bokbusser med stopp i 16 av de 21 kommunene i fylket. I Hallingdølen kan vi 18. mars lese at bokbussens skjebne i øvre del av fylket skal til behandling i fylket, med endelig vedtak 11.-12. juni. Nå frykter folk nedskjæringer i tilbudet, det snakkes blant annet om å kjøpe en mindre buss, som da vil gi et dårligere tilbud til brukerne. Dette er dessverre ikke en enestående sak i distriktene.

     Biblioteklokaler og bokbusser faller inn under en tilskuddsordning for lokale og regionale kulturbygg. Dette har ingen praktiske konsekvenser, så lenge ordningen ikke blir tilført friske midler.

     Lær av Finland.

     Til forskjell fra i Norge gis det statlig subsidier (25-50%) til bokbusser og bibliotekbygninger, noe som helt klart har medvirket til det høye tallet av biblioteker og bokbusser. Myndighetene bør nå vurdere om det er på tide å gjeninnføre enkelte statlige øremerkinger til bibliotekformål.

 

- Odd Letnes