- Det handler om ledelse

22-23-Kari Frodesen 2008.jpg- ABM-utvikling har framstått som en utydelig institusjon. Det er ikke mulig å balansere tre hatter på samme hode. Nasjonalbiblioteket har derimot stått fram som en tydelig aktør, med én hatt - og med en klar ledelse. Dette har nok vært avgjørende for den situasjonen vi har fått i dag.

 

 

Tekst: Odd Letnes

Foto: Erling Bergan

22-23-Kari Frodesen 2008.jpg- ABM-utvikling har framstått som en utydelig institusjon. Det er ikke mulig å balansere tre hatter på samme hode. Nasjonalbiblioteket har derimot stått fram som en tydelig aktør, med én hatt - og med en klar ledelse. Dette har nok vært avgjørende for den situasjonen vi har fått i dag.

 

 

Tekst: Odd Letnes

Foto: Erling Bergan

 

Kari Frodesen er ikke den som legger papp imellom når hun har meninger og tanker hun vil ha ut, enten hun skriver i sin faste spalte i Bibliotekaren, på nettet eller reiser seg opp på et seminar og stiller "ubehagelige spørsmål". Eller når hun blir intervjuet av Bok og Bibliotek.

     At hun lenge har vært skeptisk til ABM-u, er ingen hemmelighet. Hun presiserer at det ikke handler om personkritikk, men om at direktoratet har vært en altfor diffus aktør.

     - Gode og dårlige virksomheter og organisasjoner, også bibliotek og bibliotekpolitiske aktører, handler i stor grad om god eller dårlig ledelse. Ledelse handler om å ville noe, og å være i stand til å formidle dette både innad og utad. ABM-u har - i hvert fall utad - vært ledet for dårlig, sier hun og legger til:

     - Det finnes mange gode unntak, men manglende ledelseskompetanse er biblioteksektorens akilleshæl. Mye av ansvaret for dette ligger hos utdanningen ved Høgskolen i Oslo. Her er ledelse og virksomhetstenkning nærmest fraværende. Opplæring i "håndverket" er vel og bra, men skal biblioteksektoren lykkes, må den også ha gode ledere. Og de må formes av utdanningen - som også trenger tydelig ledelse.

 

Hode, hjerte, mage. Frodesen mener at B'en i ABM-u var den som kom dårligst ut av innlemmelsen i "Sægrovs treenighet". En viktig grunn er at biblioteksektoren er svært fragmentert, både horisontalt og vertikalt, og det er krevende å samle felles tråder. Vi har også mange strategiske aktører med hver sin agenda og sprikende fokus.

     - Følger du med på Biblioteknorge-lista, kan du ikke unngå å legge merke til splittelsene. Man diskuterer og småkrangler om all verdens ting, ofte med både hodet, hjertet og magen på en gang. Det blir ikke enklere av at feltet - hvor alle kjenner alle - er så konsensuspreget og helst vil være én stor, lykkelig familie. Disse mekanismene, kombinert med presset fra endringene i samfunnet, gjør feltet til "et hus i strid med seg selv". Alt dette ser vi nå i diskusjonen omkring ABM-u og NB. De indre spenningene og konfliktene som har ligget latent, brøyter seg fram. Den utløsende faktoren er en ytre fiende, NB, og mye av skytset blir derfor rettet mot dem.

     - Mange frykter at NB ikke vil se folkebibliotekene, hva tenker du om det?

     - La meg si det sånn: Norge er et lite land. Hvis NB mener alvor med å ta på seg ansvaret for det nasjonale bibliotekfeltet, vil de være i stand til å se folkebibliotekene - helt ut i den enkelte kommune. Hva de så vil med folkebibliotekene, er neste spørsmål. Men dette handler om vilje og jeg kan ikke si det ofte nok - det handler om ledelse. Jeg tror det er bra at ansvaret nå samles under én instans. Vi trenger bare ett bibliotekvesen i dette landet, og nå får vi i hvert fall én adressat å forholde oss til. Så får vi ta det derfra.

 

Dårlig relasjonsbygging. - Hvordan forklarer du skepsisen til NB som har kommet til uttrykk nå i vinter?

     - Skepsisen til NB er ikke ny, og den har mange årsaker. NB har en sterk leder med en klar agenda hun har klart å få gjennomslag for. Alle ser at NB har fått til spennende ting, og det er ikke tilfeldig at de ble budsjettvinnere, også i 2010. Men NB har sviktet på et uhyre viktig punkt, nemlig å bygge relasjoner til sine allierte i biblioteksektoren. NB kjører sitt eget løp og holder kortene unødvendig tett til brystet, og oppfattes nok som ganske arrogante. Slikt skaper ikke tillit, sier Frodesen.

     - Hvilke konsekvenser har det fått?

     - Det har skapt usikkerhet i det øvrige bibliotekfeltet. Man lurer på hva som egentlig foregår på nasjonalt plan, hvordan beslutningene tas og hva som venter oss. Dette skaper en ubehagelig følelse av at "noen har snakket sammen".

     - Hva må NB gjøre for å skape tillit i bibliotekfeltet?

     Dersom NB skal lykkes som leder av norsk biblioteksektor, er første bud åpenhet, redelighet og en god dialog med omverdenen. NB har åpenbart gode kanaler inn mot sentralforvaltningen, men de har en stor jobb å gjøre den andre veien - ut mot sine "allierte" i felten. Stikkordene er respekt og samarbeid.

 

Lære av næringslivet. Frodesen vender stadig tilbake til kjepphester som ledelse, organisasjonsutvikling og virksomhetsplanlegging. Hun har blant annet bakgrunn fra ledelse i næringslivet, noe som er en viktig ballast.

     - Biblioteksektoren skal ikke bli som næringslivet, men vi kan lære mye av deres metodikk. Tydelige mål, gode strategier og markedsforståelse, og ikke minst evnen til å prioritere, er viktige grep for å "levere varene".

     - Og alt dette skal NB nå sørge for?

     - Ja og nei. Staten må være tydelige på hva de ønsker med norsk bibliotekvesen. Suksess for bibliotekene handler ikke om hvor mange sider NB digitaliserer. Vi må - i fellesskap - utvikle bibliotekenes rolle ut fra hvilke samfunnsoppgaver vi skal være med på å løse, på kort og lang sikt.

 

Utvikling i bibliotekene. Frodesen er samtidig klar på at det er i praksis, ute i bibliotekene, at utvikling skjer. Gode bibliotek må skapes der brukerne er.

     - Da må  NB ha penger å dele ut?

     - Det vil være en naturlig del av oppgaven, ja. Men jeg tror det er feil å starte med rop etter penger. Erfaring viser nesten entydig at de som vil noe og gjør noe, får oppmerksomhet - og økte midler, sier Kari Frodesen og avslutter:

     - NB får en stor oppgave, men de enkelte bibliotekene må også gjøre en jobb på hjemmebane. Til det trengs gode bibliotekledere!