Kungliga biblioteket får nasjonalt ansvar

12-13 KB2.jpgKungliga biblioteket i Sverige er nå i full gang med å meisle ut en ny nasjonal bibliotekpolitikk. - Åpenhet er et stikkord i prosessen, mener Gunilla Herdenberg (bildet).

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

12-13 KB2.jpgKungliga biblioteket i Sverige er nå i full gang med å meisle ut en ny nasjonal bibliotekpolitikk. - Åpenhet er et stikkord i prosessen, mener Gunilla Herdenberg.

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

 

Etter at den borgerlige regjeringen hadde inntatt kontorene i 2006, satte den i gang en bred gjennomgang av den svenske kulturpolitikken. Resultatet ble Kulturutredningen (2009). Et gjennomgående trekk i den er at man skal minske antallet myndigheter innenfor kultursektoren og samordne ressursene.

      Utredningen foreslår at Kungliga biblioteket - Sveriges nasjonalbibliotek - skal få et nytt, utvidet ansvar for svenske folke- og skolebiblioteker. Tidligere har Kungliga biblioteket hatt ansvar for koordinering og utvikling av universitets- og høgskolebibliotekene. Nå skal Kungliga bibliotekets ansvar dekke alle de offentlige bibliotekene i Sverige.

      Den svenske Kulturutredningen fikk tilslutning seinhøsten 2009. Nå er Kungliga biblioteket i ferd med å stake ut den nye bibliotekpolitiske kursen.

 

Åpenhet. - Kulturutredningen inneholdt flere viktige og moderne synspunkter på bibliotek. Den understreket blant annet at bibliotekene er en viktig del av samfunnets informasjons- og kunnskapsinfrastruktur, poengterer avdelingssjef Gunilla Herdenberg i Avdelningen för Nationell samverkan ved Kungliga biblioteket.

      Hun har lenge ment at Kungliga biblioteket burde ha det nasjonale ansvaret for hele biblioteksektoren og ønsker det nye vedtaket velkommen.

      - Sverige er et lite land, vi har begrensede ressurser, vi gjør mye dobbeltarbeid. Iblant settes det i gang spennende utviklingsprosjekter regionalt eller lokalt, men etter prosjektperioden finnes det ingen som kan ta ansvar for den videre driften. Kungliga biblioteket er imidlertid et operativt bibliotek som vil kunne gå inn i driften av suksessfulle prosjekter, noe for eksempel ikke Kulturrådet kan.

      - Men som i Norge, er vel også Sverige preget av en sterk distriktspolitikk?

      - Regionene og kommunene står meget sterkt i Sverige og har en stor grad av selvstyre. Slik er det også på biblioteksektoren, og slik må det være. Det er ikke meningen at Kungliga biblioteket skal bli en sentralistisk makt som detaljstyrer alt som skjer ute i distriktene. Det viktigste nå i 2010 blir å definere hva man kan gjøre nasjonalt og hva som bør gjøres regionalt og kommunalt.

      Hun understreker at Kungliga biblioteket selvsagt ikke kan samarbeide direkte med alle Sveriges 290 kommuner. Derfor blir de 21 länsbibliotekene (tilsvarer våre fylkesbibliotek) viktige kanaler ut til folkebibliotekene.

      - Länsbibliotekene får i dag omkring 30 prosent av sine penger frå Kulturrådet, men vil i framtiden få disse via Kungliga biblioteket, dersom det går i den retningen som er trukket opp i Kulturutredningen.

      - Dere legger vekt på åpenhet i prosessen?

      - Ja, det ser vi på som viktig. Vi har satt ned et nasjonalt samråd med representanter fra hele biblioteksektoren, vi har etablert en blogg hvor vi inviterer til innspill og i mars skal vi gjennomføre en rekke dialogmøter omkring i landet. Vårt mål er at hele biblioteksektoren skal føle et eierskap til den nye politikken. Vi tror det er viktig for at den skal bli vellykket.

 

Positive svensker. De svenske bibliotekmiljøene er positive til utviklingen. Blant annet sa generalsekretæren i Svensk Biblioteksförening Niclas Lindberg, i en pressemeldning i 2009 at det er positivt at "Kulturutredningen innser at en nasjonal bibliotekpolitikk er nødvendig for at innbyggerne skal få en mer likeverdig tilgang til bibliotektjenester."

      Lindberg synes også det er bra at utredningen kommer med et konkret forslag om å gi én myndighet, Kungliga biblioteket, i oppdrag å samordne den nasjonale bibliotekpolitikken.

      Biblioteksbloggen kan vi lese følgende: "For oss i folkebibliotekene er det betydningsfullt at fylkes- og folkebibliotekene nå inkluderes i den helhetlige bibliotekpolitikken som Kungliga biblioteket foreslås å få ansvaret for."

      Den nye politikken skal etter planen skal iverksettes 1.1.2011.