Den store styrkeprøven - i Århus

20-23_rhus_-_oppslagsbilde-web.jpgI 2014 skal Multimediehuset stå ferdig i Århus. Biblioteket skal fylle 18 000 av 28 000 kvadratmeter. Ikke rart bibliotekmiljøet krever å være med på prosessen - fra første skisse til nøkkelen står i døra.

 

- Av Odd Letnes, red.

20-23_rhus_-_oppslagsbilde-web.jpgI 2014 skal Multimediehuset stå ferdig i Århus. Biblioteket skal fylle 18 000 av 28 000 kvadratmeter. Ikke rart bibliotekmiljøet krever å være med på prosessen - fra første skisse til nøkkelen står i døra.

 

Av Odd Letnes, redaktør Bok og Bibliotek

 

(Århus bibliotek) - Vi tar rett og slett ikke sjansen på å overlate dette viktige prosjektet til folk utenfor biblioteksektoren alene. Det er jo også helt naturlig at vi får være med. Ingen ville bygge et nytt sykehus uten at det medisinske fagmiljøet ble involvert.

     Ordene kommer bestemt fra prosjektleder Marie Østergård ved Århus bibliotek. Sammen med forvaltningssjef Rolf Hapel sitter hun i prosjektledelsen for det nye Multimediehuset, som ble vedtatt i 2003/04.

     Dagens Hovedbibliotek i Århus ligger vakkert og tilbaketrukket ved Mølleparken bare noen minutters rusletur fra sentrum. Men det har i mange år vært underdimensjonert. Da det ble bygget i 1934, var bøker det dominerende mediet. I dag er virkeligheten en annen. Men på tross av den tradisjonelle rammen, er det imponerende hvor mange aktiviteter og tjenester man har fått plass til i bygningen.

     - Vi har de senere årene gjennomført en rekke prosjekter i biblioteket sammen med mange forskjellige samarbeidspartnere, både innenfor offentlig sektor og i det private næringsliv. Det har lært oss mye om å arbeide med tverrfaglige prosjekter. Og det kommer godt med nå som vi er i gang med det nye Multimediehuset, forteller Østergård.

 

På lag med Byrådet

Bibliotekpolitikken i Århus er godt forankret i Århus Byråd, og nåværende strategi og handlingsplan løper ut 2009. Et blikk på statistikken viser at Århus Kommunes Biblioteker har mye å være stolte av. De har et høyere gjennomsnittlig utlån og lavere utgifter per innbygger enn landsgjennomsnittet. Produktiviteten per ansatt er den høyeste i landet, og brukerundersøkelser viser generelt stor tilfredshet med bibliotekene. Det er kanskje ikke rart at det står et samlet byråd bak planene om Multimediehuset.

     - Når vi nå skal i gang med en tilsvarende utbygging i Oslo, er det fristende å spørre om du har en fiks ferdig oppskrift på hvordan en slik prosess bør gjennomføres?

     20-23_rhus_-_s_22-web.jpg- Jeg har dessverre ingen oppskrift som garanterer suksess. Men det viktigste er at bibliotekarene blir hørt, at den bibliotekfaglige kompetanse blir ivaretatt i prosjektet. Det har vi fått til her i Århus. Men det er samtidig viktig å være klar over at det krever en stor egeninnsats fra bibliotekene, sier Østergård og forteller at de ansatte har brukt mange timer av sin egen arbeidstid på å gjennomføre prosjekter hvor resultatene så har blitt formidlet inn i prosjektet.

     - Men hvor har dere tatt tiden fra, tid er vel også her en knapphetsressurs?
    
- Det er en ledelsesoppgave å prioritere slik at de ansatte får anledning til å være med på prosessen. Det er såpass viktig at det ryddes tid til det.

 

Felles verdigrunnlag

Tidlig i prosjektet ønsket man for eksempel å etablere et verdigrunnlag for Multimediehuset, det vil si et sett med normer og verdier som skulle danne grunnlag for utformingen. Da ble ansatte ved Hovedbiblioteket pluss enkelte andre i kommuneadministrasjonen, delt i grupper. De ble utstyrt med engangskamera og oppdraget var å gå rundt i byen og ta bilder som kunne symbolisere de verdier de mente biblioteket skulle tuftes på.

     Resultatene herfra ble diskutert og videreutviklet med ulike samarbeidspartnere, politikere og interessenter, og til slutt ble brukerne trukket inn i en bred prosess. Resultatet ble et sett med sju kjerneverdier som for eksempel "Borgeren som utgangspunkt", "Mangfold, samarbeid og nettverk" og "Kultur og opplevelse". Verdigrunnlaget ble vedtatt i byrådet i 2006.

     - Men er ikke dette selvsagte verdier, noe alle i biblioteksektoren jobber etter til daglig?

     - Jo, men vi må huske at en slik utbyggingsprosess vil romme alle mulige mennesker og profesjoner, fra økonomer og jurister til entreprenører og arkitekter. Mange av dem vet ikke så mye om bibliotek, derfor er det viktig å sørge for at den bibliotekfaglige ballasten hele tiden er med. Det er viktig at man har et felles sett med verdier å samle seg rundt, sier Østergård.

 

Arkitektene utfordres

Arkitektkonkurransen er et godt eksempel på hvordan den bibliotekfaglige kompetansen sikres hele veien. Konkurransen ble utlyst i 2007 og det meldte seg over 40 deltakere. En gruppe fagfolk, blant annet med bibliotekkompetanse, valgte så ut seks "konkurrerende lag" som fikk lov til å utarbeide sine forslag til det nye Mediehuset. Disse seks sendte i juni 2008 inn anonyme skisser som nå skal vurderes av en egen komité.

     Komiteen består av politikere og fagdommere. For å sikre den nødvendige faglige rådgivningen, er det etablert en lang rekke rådgivende grupper som behandler forskjellige sider ved prosjektene. I nesten alle disse gruppene er bibliotekkompetansen godt representert.

     Før de konkurrerende lagene leverte sine forslag ble de imidlertid bedt om å presentere dem og selg selv på et åpent informasjonsmøte.

     - Dette er en nokså uvanlig arbeidsform, og flere av arkitektkontorene syntes nok det var vel tøft å presentere seg selv for en stor gruppe av allmennheten. Men vi mente at dersom arkitektene skulle kunne arbeide med dette prosjektet, måtte de også kunne klare å stå foran en stor forsamling borgere, mener Østergård.

     Når de seks anonyme prosjektene har blitt vurdert, velges to-tre prosjekter som går videre til en forhandlingsrunde, hvor det blir mulighet til dialog og felles videreutvikling av prosjektene. Den engelige vinneren vil bli utpekt på nyåret 2009 og da starter prosessen for fullt.

     - Dere frykter ikke at dere blander dere for mye inn i arkitektenes arbeid?

     - Det har vært enighet i prosjektorganisasjonen om at vi ikke ville overlate et så viktig byggeprosjekt til eksterne aktører. Vi kan ikke ta det for gitt at et arkitektfirma er eksperter på bibliotek. Men vi kan lære dem hva et moderne bibliotek skal være. På den annen side er det også viktig at vi lærer hvordan arkitekter tenker og arbeider. Felles utvikling og felles utnytting av kompetanse, er viktig. Når byggingen begynner, er det for sent å gjøre grunnleggende endringer. Det må vi gjøre på forhånd, mens huset tegnes.

 

Konsensus ikke nødvendig

     - Et så stort prosjekt som nytt hovedbibliotek i Århus - eller Oslo - vil naturlig nok få en kompleks organisasjonsstruktur. Hva tenker du om det?

     - For å takle kompleksiteten, har vi endret organisasjonsstruktur flere ganger og kommer nok til å gjøre det framover også. Over det hele ligger de økonomiske rammene, som selvsagt har en styrende effekt. Visjoner og mål vil alltid bli vurdert ut i fra praktisk gjennomførbarhet. For å sikre at vi ikke tar for raske avgjørelser, holder vi alle dører åpne så lenge som mulig, og lukker dem først helt oppunder deadline for de respektive delprosjektene. Dermed bevarer vi mulighetene lengst mulig.

     - Det som er viktig er at man hele tiden tenker: Hvordan kan vi best ivareta de bibliotekfaglige aspektene? Vi har valgt å etablere en struktur med en rekke faglige undergrupper, som så spiller sine råd og konklusjoner inn til prosjektledelsen.

     - Men klarer bibliotekmiljøet å oppnå konsensus?

     - Nei, ofte ikke.

     - Er det en ulempe?

     - Nei, jeg tror ikke det. Det ville være galt å strebe etter en konsensus som ikke finnes. Bibliotekarer er forskjellige, som alle andre mennesker og yrkesgrupper, og det finnes ikke én mening om hva som er "det gode bibliotek".

     - Jeg tenker slik: La heller de mange blomster blomstre. I Multimediehuset skal det være rom for mange ulike soner med ulike aktiviteter. Vi lever i et samfunn preget av mangfold, det skal også Multimediehuset og det nye biblioteket avspeile.

 

Fakta om Multimediehuset i Århus: http://www.multimediehuset.dk/