Mennesker møter muligheter i Vestfold – en bibliotekplan blir til

Please select a featured image for your post

Hvordan vil Vestfoldbibliotekene se ut i framtida? Hvordan ønsker vi at de skal se ut? Dette er spørsmål vi har stilt oss mange ganger under arbeidet med en felles bibliotekplan. Tradisjonelt har Vestfold vært et av de beste bibliotekfylkene i landet, med gode mediesamlinger og høyt utlån, og det ønsker man fortsatt å være.

Av rådgiver Berit Borgen, Vestfold fylkesbibliotek

Hvordan vil Vestfoldbibliotekene se ut i framtida? Hvordan ønsker vi at de skal se ut? Dette er spørsmål vi har stilt oss mange ganger under arbeidet med en felles bibliotekplan. Tradisjonelt har Vestfold vært et av de beste bibliotekfylkene i landet, med gode mediesamlinger og høyt utlån, og det ønsker man fortsatt å være.

Av rådgiver Berit Borgen, Vestfold fylkesbibliotek

I Bibliotekreform 2014 (2006) var en av hovedsatsingene at bibliotekene måtte konsolideres for å kunne forbedre bibliotektjenestene, en idé som ikke slo an i bibliotek-Norge, og heller ikke i Vestfold. Da St.meld. nr. 23 (2008-2009) kom, viste det seg at konsolidering som prinsipp var forlatt, men intensjonen om ressursdeling og samarbeid mellom bibliotekene lå fast.

Vestfold fylkesbibliotek tok sammen med folkebibliotekene utgangspunkt i de sentrale føringene, satte i gang planarbeidet og etter en intensiv prosjektperiode, ble Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 endelig vedtatt i desember 2010.

 

Mens vi venter – forberedelse

Fylkesbiblioteket hadde siden 2007 hatt som mål å sette i gang et arbeid med en felles bibliotekplan for Vestfold. Men en stortingsmelding var varslet, og bibliotekmiljøet ønsket å kjenne de sentrale føringene før man gikk i gang med en regional plan. Fylkesbiblioteket valgte derfor å gå i gang med aktiviteter som skulle lede fram imot planarbeidet:

• lederkurs med basis i tjenestemarkedsføring, der det var rom for meningsutveksling bibliotekene imellom

• visjonsprosess der bibliotekene fikk jobbe med fremtidsfortellinger, en prosess som munnet ut i en felles visjon: Vestfoldbibliotekene – mennesker møter muligheter

• brukerundersøkelse for hele Vestfold som bl.a. viste stor grad av tilfredshet med tjenesten og en sterk lojalitet til sitt lokale bibliotek

• studie/inspirasjonstur til Danmark der biblioteksjefer og ledere i kommunene var invitert

 

Planprosessen

Planarbeidet ble organisert som et prosjekt med styringsgruppe og fire arbeidsgrupper. Fylkesbiblioteket ledet prosjektet. Som kickoff ble det i desember 2009 arrangert en dialogkonferanse med bred deltakelse fra kommunene, bibliotek og interesseorganisasjoner. Innspillene fra konferansen ble tatt med videre i prosessen. Selve prosjektaktiviteten foregikk over en kort periode på tre måneder, fra slutten av februar til begynnelsen av mai 2010.

Arbeidsgruppene, som jobbet med hvert sitt fokusområde, drøftet forhold ved bibliotekdriften som var velegnet for samarbeid eller deling bibliotekene imellom. Gruppene publiserte fortløpende det de kom fram til på en åpen blogg.

Prosjektlederen sydde sammen innspillene fra arbeidsgruppene, og styringsgruppa sluttbehandlet dette.

Planen har vært ute til høring og politisk behandling, og den ble endelig vedtatt av Fylkestinget i desember 2010.

 

Bibliotekplan Vestfold 2011-2014

Denne første bibliotekplanen er en strategisk plan for folkebibliotekene og fylkesbiblioteket. Intensjonen er at de øvrige bibliotektypene skal trekkes med i samarbeidet i løpet av planperioden.

Hovedmålsettingene med planen er å

• sikre at alle innbyggerne i fylket har lik tilgang til et bibliotektilbud av god kvalitet

• bidra til optimal utnyttelse av bibliotekenes samlede ressurser ved å komplettere hverandre

• bidra til bibliotekutvikling og gode samarbeidsløsninger for bibliotekene i fylket, også på tvers av alle bibliotektypene, som igjen vil kunne utløse statlige utviklingsmidler

• være en del av beslutningsgrunnlaget for bibliotekutviklingen i kommunene

Planen er delt inn i fire fokusområder der man peker på vesentlige utfordringer og hvilke strategier man ønsker å møte dem med.

1) Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena

Folkebibliotekene bør utvikles til kommunale litteraturhus og styrkes som arena for formidling og debatt. I Vestfold vil det være behov for en differensiering mellom kommunene i forhold til befolkning og lokale ressurser. Vi ser for oss at det i første rekke vil være bybibliotekene som vil kunne fylle en slik funksjon.

Bibliotekene mener at de har potensial til å bli brukt mer både i og utenfor åpningstid. Derfor bør de invitere inn samarbeidspartnere og grupper som kan bruke biblioteket som en arena for formidling, debatt og kultur.

2) Kunnskaps- og læringsarenaen

Bibliotekene har mediesamlinger med store mengder kunnskap som er tilgjengelig for hele befolkningen. Bibliotekene bør derfor være attraktive som læringsarenaer for samarbeidspartnere innen for eksempel utdanning.

For at bibliotekene skal kunne oppmuntre til læring, bør organisering og fysisk tilrettelegging utformes i forhold til brukernes behov.

3) Det synlige bibliotek

Vi ser at mange innbyggere ikke benytter seg av tjenestene som bibliotekene tilbyr, selv om det benyttes mange ulike kanaler og medier for å informere om dem. Det vil derfor være viktig med en bevisst og gjennomtenkt strategi som synliggjør bibliotektilbudet basert på god kunnskap om de ulike målgruppene.

Vi har som mål at en felles profilering og markedsføring av Vestfoldbibliotekene vil ha gjenkjennelseseffekt i hele fylket og skape tilhørighet både blant publikum og de ansatte i bibliotekene.

4) Kompetanse, organisering og samdrift

Hvordan kan vi sikre at brukerne får den best mulige tilgangen til læringsressurser og kunnskap? Hvordan skal vi møte samfunns- og medieutviklingen? Et avgjørende punkt vil være om bibliotekene har et kompetent personale. Samarbeid om kompetanseutvikling i fylket og utveksling mellom bibliotekene vil være en styrke.

For at alle innbyggere skal ha tilgang til bibliotektjenester med høy kvalitet, vil det være nødvendig å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek. Vi tror at et godt bibliotektilbud i alle kommuner vil bidra til å opprettholde levende lokalsamfunn.

 

Planen ut i praksis

Vi har kommet til 2011, og planen skal settes ut i praksis. En kompetansekartlegging ble gjennomført på slutten av 2010. Samtidig ble arbeidet med markedsføring og profilering av bibliotekene satt i gang, et arbeid som ledes av fylkesbiblioteket.

Samarbeidsavtaler mellom bibliotekene og fylkesbiblioteket vil bli et vesentlig virkemiddel for at planen skal kunne gjennomføres. Fylkesbiblioteket vil i løpet av 2011 ta initiativ til slike avtaler med alle folkebibliotekene i fylket.

Vestfoldbibliotekene har som mål fortsatt å være av de fremste – ledende og levende – der mennesker møter muligheter.

 

Les hele planen med strategier og tiltak på nettsidene til Vestfold fylkesbibliotek:

www.vestfoldfylkesbibliotek.no

 

(Artikkelen er også publisert i papirutgaven av Bok og Bibliotek nr 2/2011. Ved en feil  skrev vi der at forfatteren er Britt Borgen. Det riktige skal være Berit Borgen. Vi beklager.)