Velkommen til studiet i biblioteks- og informasjonsvitenskap

Please select a featured image for your post

Dere har valgt å lese et viktig fag. Det skal jeg jo mene, tenker dere. Og det er naturligvis riktig tenkt.

Men nå vil jeg forklare for dere hvordan dette henger sammen.

 

Av Jack Andersen, phd, uddannelsesleder og prorektor, Danmarks Biblioteksskole

Dere har valgt å lese et viktig fag.
Det skal jeg jo mene, tenker dere. Og det er naturligvis riktig tenkt.

Men nå
vil jeg forklare for dere hvordan dette henger sammen.

 

 

Av
Jack Andersen, phd, uddannelsesleder og prorektor, Danmarks Biblioteksskole

 

 

"Du skal nå til å lese Italo Calvinos
nye roman
Hvis en vinternatt en reisende. Slapp av og
konsentrer deg. Hold opp med å tenke på andre ting. La verden utenfor deg bli
utydelig. Du må heller lukke døren til dagligstuen; fjernsynet står jo på hele
tiden. Si ifra med det samme til de andre: "Nei, jeg vil ikke se fjernsyn!"
Snakk høyere, ellers kan de ikke høre deg: – "Jeg leser! Jeg vil ikke
forstyrres!" De har sikkert ikke hørt det for all støyen; snakk enda høyere
eller skrik: "Jeg skal til å lese Italo Calvinos nye roman!" Ikke rop dersom du
ikke har lyst; men da får vi bare håpe at de ikke forstyrrer deg."
     Slik
begynner Italo Calvinos roman
Hvis
en vinternatt en reisende.
Den er en fiksjon om fiksjon.
Hovedpersonen er bokens forfatter og hans egen leser. Litteratursiden.dk
skriver om boken at det er en
     "Eksperimenterende
roman, som gjør forfatteren og leseren til én og samme hovedperson, som i en
rekke romanfragmenter føres gjennom en lykkelig kjærlighetshistorie"
     Dere
skal nå i gang med et studium der dere er både forfatter og leser på en og
samme tid. Dere er både skapere og brukere av studiet i en rekke ‘romanfragmenter’,
der dere føres gjennom en lykkelig studiehistorie.
     Dere
skal til å begynne på et studium som har en viktig samfunnsmessig og kulturell
relevans. Dere skal til å begynne et studium der dere skal være med til at
bestemme denne relevansen. Dere skal begynne på et studium som blir utfordret
av omverdenens oppfatninger av betydningen av kunnskap, medier og
informasjonsteknologi.
     Dere
har valgt å lese et viktig fag. Det skal jeg jo mene, tenker dere. Og det er
naturligvis riktig tenkt. Men nå vil jeg forklare for dere hvordan dette henger
sammen.
 
Som universitetsfag er biblioteks- og
informasjonsvitenskap relativt nytt sammenlignet med f.eks.
litteraturvitenskap. Men alle nye samfunnsepoker skaper sine egne fag og
forskningsfelt, fordi denne epoken bygger på en kunnskap som ennå ikke er
produsert, men som det er behov for. Ta for eksempel sosiologien. Sosiologien
oppsto bl.a. fordi man på slutten av det 19. århundrede var vitne til
framveksten av industrisamfunnet. Dette krevde en bedre forståelse av relasjonene
mellom mennesket og samfunnets strukturer, f.eks. mennesket i byen eller
mennesket på fabrikken. Kort sagt: det krevde en forståelse av det vi nå kaller
det moderne menneske.
    
er vi inne i en ny samfunnsepoke: Kunnskapssamfunnet. Dette er en samfunnsform
som understreker betydningen av kunnskap i alle samfunnets sfærer og gjøremål.
La oss ta et eksempel: jeg kjøbte nye joggesko forleden. Som et ledd i denne
handelen var jeg oppe på rullebåndet i butikken for å få demonstrert min
joggestil.
     Denne
kunnskapen skulle deretter brukes til å begrunne hvilken type joggesko som
passet til meg, og som jeg naturligvis ble oppfordret til å kjøpe. Dette er et
eksempel på hvordan man vitenskapeliggjør et kjøp av et par joggesko. Man
prøver rett og slett å begrunne min optimale skotype vitenskabelig, gjennom
eksperimentet med rullebåndet. Eksemplet viser altså betydningen av kunnskap i
et simpelt skokjøp.
 
Hva har så dette med biblioteks- og
informasjonsvitenskap å gjøre, spør dere nå med rette. Vel, i utgangspunktet
har det
ingenting med biblioteks- og
informasjonsvitenskap å gjøre. Men ser vi nærmere på den aktiviteten som
foregår i eksemplet, så har vi med viten
håndtering
å
gjøre. Og håndtering av viten er nettopp det dere skal studere når dere leser
biblioteks- og informasjonsvitenskap.
     Viten
forstått som de kulturelle praksisområdene ute i samfunnet, som f.eks.
bibliotek og digitale formidlingsfunksjoner, som arbeider med formidling av
kultur og kunnskap. Altså et kunnskapsbegrep som inneholder kulturbegrepet og
som relaterer seg til menneskelig handling:
å
kunne gjøre noe, med kunnskap, i samfunnsmessig og kulturell sammenheng!!!
     Dermed
er vi tilbake til forholdet mellom samfunnsepoke og fag. Vi er tilbake ved,
eller skal vi si, at vi står ved, forholdet mellom kunnskapssamfunn og
biblioteks- og informasjonsvitenskap. Kunnskapssamfunnets framheving av
kunnskap er en viktig vektlegging av adgangen til og formidlingen av viten, og
ikke minst om handel med kunnskap og omsetning 
av kunnskap. Det er nettopp dette biblioteks- og informasjonsvitenskap
handler om.
     Eller
sagt på en annen måte: Det er ingen tilfeldighet at biblioteks- og
informasjonsvitenskap oppstår som fag. Biblioteks- og informasjonsvitenskap er,
som sosiologien var med framveksten av industrisamfunnet, oppstått i takt med
kunnskapssamfunnets tilblivelse.
 
Biblioteks- og informasjonsvitenskapen
fastholder sine historiske og kulturelle røtter: den tar utgangspunktet sitt i
en bibliotekstradisjon der formidling av kunnskap alltid har stått øverst på
dagsordenen. Fy for satan, så kjedelig, tenker noen av dere kanskje nå. Men ta
det rolig, kjære venner! Jeg sa jo nettopp ‘tar sitt UTGANGSPUNKT i en
bibliotekstradisjon’. Men hva betyr dette?
     Denne
tradisjonen med å innsamle og formidle viten fra forskjellige medier,
teknologier og institusjoner er en tradisjon som er årtusengammel; tenk bare på
rent muntlige samfunnsformer, tenk bare på samfunn med bare skrift, tænk bare
på samfunn med trykt tekst, tenk bare på samfunn med elektroniske medier, tenk
bare på samfunn med datamaskinen og tenk bare på samfunn som inneholder alle
disse medieformene, som f.eks. vår egen samfunnsform.
     Disse
samfunnssformene har til alle tider samlet inn og formidlet kunnskap. Man har
så å si alltid forstått betydningen av kunnskap. Med innføringen av en funksjon
og institusjon som biblioteket i bred forstand,
har
man så å si institusjonalisert betydningen av innsamling og formidling av
kunnskap og kultur.
     Som
jeg har svakt antydet, står denne bibliotekstradisjon i en brytningstid. Man
lukker bibliotek, man bygger nye bibliotek, og nye biblioteksformer og –
funktioner oppstår. Litt satt på spissem kan man si at man knapt vet hva et
bibliotek er nå for tiden. Er Litteratursiden.dk et bibliotek? Er Google et
bibliotek? Er Herning Bibliotek, som satser på å levere nyheder, et bibliotek?
Er et bibliotek uten bøker et bibliotek?
     Å
ta utgangspunkt i en tradisjon betyr derfor at man har en historisk og
kulturell bakgrunn med en spesiell vekt. Men selvsamme bakgrunn er under forandring,
eller er forandret. Biblioteks- og informationsvitenskab handler nemlig ikke om
bibliotek.
    
biblioteks- og informationsvitenskap studerer du nemlig formidlingen av
kunnskap og kultur i samfunnet, og hvordan dette henger sammen med enhver gitt samfunnsforms
og kulturforms forståelse av kunnskap og kultur og de mediene, teknologiene og
institutionene som formidler kunnskap og kultur. Bibliotek, forstått både som
institusjoner og funksjoner, er ett sentralt ledd i denne formidlingskjeden.
 
Den russiske medieteoretikeren Lev
Manovich har framført det argument at databasen er den nye kulturelle formen.
Dette kan vi overføre til at bibliotek er vår tids kulturelle form, i den
betydning at biblioteksformer og -funksjoner er noe vi gjør bruk av i vår hverdag;
tenk bare på bestilling av kinobilletter, flybilletter, nettbank, skatt, søk i
søkemaskiner, nettdoktor, Uddannelsesguiden, Facebook, YouTube,
Litteratursiden.dk. osv.
     Alle
disse aktivitetene er bestemt av en underliggende innsamlings- og formidlingsfunksjon,
som  er bestemt av det digitale mediets
‘språk’: nemlig at kunnskap struktureres og designes med henblikk på
formidling. Vi er altså i vår hverdag omgitt av bibliotek, som vi gjør bruk av
i forskjellige kulturelle sammenhenger. Men altså bibliotek forstått som både
institusjon og funksjon. En kulturell form!
     Alt
dette studerer du i sammenheng med historiske, kulturelle, politiske og sosiale
kontekster. Slike kontekster er ikke bare et vedheng. De er mer enn vesentlige
for forståelsen av hva formidlingen av kunnskap og kultur betyr for samfunnet.
Derfor vil dere også, i løpet av studieåret deres, møte fag som er sammensatt
av
medie-, litteratur-, samfunds-, sprog-
og kulturteori og IT-udvikling/design
. Det er denne tverrfagligheten som
danner utgangspunkt for biblioteks- og informationsvitenskapen som fag og
forskningsfelt. Dere vil tilmed kunne oppleve at dere kan måtte legge
utdannelsen deres i en eller flere av disse retningene
 
Hva krever alt det ovennevnte så av
dere? Aller først vil jeg si at det krever frisinn. Frisinn, som dikteren T.S.
Høeg nylig forklarte det i Information. Han sa:
     »Jeg forestiller meg at
en av de tingene som gjør en frisinnet, er at man tilegner seg noe nytt. At du
har fri adgang til hodet, slik at du kan tilegne deg nye, annerledes tanker og
kulturer…«
     Dette
frisinn er også viljen til viten. Som student skal man ville kunnskap. Man skal
ha en nysgjerrighet etter å finne ut av hvordan tingene henger sammen og
hvorfor ikke.
     Viljen
til kunnskap er en aksept av at verden er kompleks, og at vi skal lære å
håndtere denne kompleksiteten. Tingene er kanskje vanskelige. Men de blir ikke
lettere av at man bortretusjerer dem. I en akademisk sammenheng forholder man
seg til tingene og undersøker dem med den andres briller.
     Og
når man vil viten, vil man tvilen. Dere skal bruke tvilen til å stille
spørsmål, til å reflektere og til å diskutere. Dette er viktig for dere, deres
medstuderende og studier deres som helhet. Dere 
skal ikke være redde for at erkjenne at det fines ting dere i første
omgang ikke forstår.
     Still alltid det
vesentligste av alle spørsmål når man skal lese vitenskapelige tekster: HVA
SÅ?  Dette er en enkel måte å spørre om
en tekst er vesentlig, om den gjør en forskjell, om den bringer oss videre.
     De diskusjonene man
fører i et fag, må likevel ikke stå alene. Diskusjonene har vidtrekkende
konsekvenser inn i andre deler av biblioteks- og informationsvitenskapen. Tenk
derfor over diskusjonene i forbindelse med undervisningen i andre fag på
semesteret og utdannelsen i det hele tatt.
     Dette
er helt normalt. Dere er nye studenter og det er mange kulturelle koder dere
skal lære på studiet: hvordan leser man egentlig en leksjonsplan? Hva betyr
den? Hvorfor er denne vitenskapelige teksten så tung å forstå? Hvorfor forstår
jeg bare halvparten av den? Her skal dere bruke deres tvil og kaldblodighet.
 
Men hva skal jeg med tvilen, når nå
virkeligheten der ute krever kontante svar? Til dette er å si at en
videregående utdannelse ikke ligner det der ute, ‘virkeligheten’. En videregående
uddannelse er mer enn det – ellers ville den nettopp ikke være videregående, og
man ville egentlig slett ikke kunne tale om utdannelse. En videregående
utdannelse er kjennetegnet ved hva jeg vil kalle "fem års
virkelighetsfjernestudier", der man lærer å nærme seg det konkrete gjennom
abstraksjon og omvendt.
     Men
hvorfor er videregående studier mer enn ‘virkeligheten’? Fordi ‘virkeligheten’
nå engang er for konkret, uforutsigelig og for kompleks til å kunne bli
innfanget av en videregående utdannelse. Derfor skal en videregående utdannelse
være noe annet og mer enn virkeligheten. Ellers bekrefter vi bare studentene,
altså dere, i at slik er virkeligheten, og vi gjør dere til
reproduksjonsmaskiner eller enda verre: Foucault-papegøyer.
     Men
som videregående utdannelser skal vi nettopp utdanne mennesker som vil, kan og
tør forandre og utfordre det eksisterende. Hvis ikke, behøver man ikke en
videregående utdannelse.
     Man
skal ikke studere for å få kompetanse på studiet. Man skal studere for å kunne håndtere
de kompetanser man måtte få, og ha bruk for,
etter studiet. Dette
krever at videregående studier konsekvent er rettet mot det analytiske,
kreative og teoretiske. Disse tre bena er de videregående studienes
praksisform.
 
Alt dette lyder kanskje overveldende og
litt forvirrende. Men det bringer oss tilbake til Italo Calvino og hans roman
Hvis en vinternatt en reisende.
     Calvino
skriver i den siste passasjen av sitt innledningskapittel:
     "Kanskje
er du litt desorienteret i starten, som når du møter en person med et navn du
hadde forbundet med et bestemt ansikt og prøver å få ansiktstrekkene til å
passe med dem som du husket, og det kan du ikke. Men så fortsetter du, og
oppdager at boken lar seg lese likevel, uavhengig av hva du ventet deg av
forfatteren, det er boken selv som fenger deg. Faktisk er du glad for at det er
slik, at du er begynt på noe som du ennå ikke riktig vet hva er." –
Kjære studenter, velkommen til
biblioteks- og informasjonsvitenskap!