Nye bøker fra ABM-media

Please select a featured image for your post

DRS Cumulus, Oslo 2013. 2nd International Conference for Design Education Researchers. Conference proceedings. 4 vol. (165 artikler på til sammen 2330 s). ABM-media, 2013

Conference theme: Design Learning for Tomorrow – Design Education from Kindergarten to PhD. Designed artefacts and solutions influence our lives and values, both from a personal and societal perspective. Designers, decision makers, investors and consumers hold different positions in the design process, but they all make choices that will influence our future visual and material culture. To promote sustainability and meet global challenges for the future, professional designers are dependent on critical consumers and a design literate general public. For this purpose design education is important for all. We propose that design education in general education represents both a foundation for professional design education and a vital requirement for developing the general public’s competence for informed decision making.

De fire volumene inneholder totalt 165 artikler vurdert og godkjent av uavhengige forskere.

Volumene kan bestilles hver for seg. Det er kun noen få sett igjen!

ISBN 978-82-93298-00-7   (vol.1-4)
2330 sider. Kr. 2000,-. (pr vol. 500 kr)

Bestillingsadresse: post@abm-media.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

– – – –

 

Formidling for framtida – tanker om arkiv. Red.av Hilde Lange og Ulrike Spring ABM-media, 2013

Formidleren av arkivmateriale stilles i dag overfor stadig nye utfordringer. Digitaliseringen av hverdagen og de sosiale medier innebærer et en må se utover hva som finnes i arkivet, hvordan finne fram til og forstå både arkivet og dets innhold. Arkiv inngår i en større kontekst. Antologien samler bidrag fra arkivfeltet i Norge, Sverige og Danmark. Boken retter seg mot forskere som er interessert i arkiv og formidling generelt, og mer spesifikt mot arkivarer og arkivformidlere samt studenter innen arkivvitenskap.

Hilde Lange er arkivleder i Troms fylkeskommune, og Ulrike Spring er førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

ISBN 978-82-997932-9-2

271 sider. Kr. 275,-.

Bestillingsadresse: post@abm-media.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

– – – –

 

Per Østerud. Lærerutdanning i liv og lære gjennom 50 år. ABM-media, 2012

Denne boka inneholder en samling av tekster som er blitt til gjennom 50 år i skole og utdanning. Samlingen starter med en prolog som heter «den gang og nå». Den kan leses som Per Østeruds dannelsesreise. Her er det vist til to bærebjelker i hans livsløp. Den ene er forholdet mellom folkelig og akademisk dannelse. Den andre er forholdet mellom det å utdanne seg, kvalifisere seg for et yrke, og det å utvikle seg som mennesker, som person og samfunnsborger med nærhet til omgivelsen. Et must for pedagogiske utdanninger!

Per Østerud har erfaring både som lærer, rektor og utreder.

ISBN 978-82-997932-6-1

300 sider. Kr. 300,-.

Bestillingsadresse: post@abm-media.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

 

– – – –

 

Kirsten Røvig Håberg. Fra skyggetanter til yrkeskvinner. ABM-media, 2012

Ved lansering på Oslo bymuseum 22.august 2012, ble boken omtalt som følger av Oslo Bymuseum:

«Endelig ble det mulig for kvinner å leve av sitt eget arbeid! Tekstilhistoriker Kirsten Røvig Håbergs nyeste bok handler om en pionérutdanning for kvinner. Med etableringen av Den kvinnelige Industriskolen i Kristiania i 1875 fikk kvinner adgang til formell utdanning på tekstilfeltet. Skolen er forløperen til Institutt for estetiske fag, HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus).

Mellom 1875 og 1950 utdannet skolen bl.a. tekstillærere, syersker, vevere, vendeuser (ekspeditriser!), designere og kunstnere. Skolen var i en årrekke et av landets største profesjonelle kvinnemiljøer og tok også opp fag- og kvinnepolitiske saker. Miljøet var internasjonalt orientert, med oppdaterte lærekrefter og interessante eksamensarbeider. Noen av kandidatene ble anerkjente tekstildesignere, men likevel er de så å si usynlige i kunsthistorien» og har vært vanskelige å innhente kunnskap om i dag.

Boken er en skole- og tekstilhistorisk kilde og går rett inn i kjønns- og likestillingskampen som førte til kvinnelig stemmerett i 1913 og det moderne demokratiet. Håbergs bok handler ikke om barrikadestorming, men om grundig og effektiv samfunnsbygging av det stille slaget!»

ISBN 978-82-997932-7-8

300 sider. Kr. 300,-.

Bestillingsadresse: post@abm-media.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

 

– – – –

 

Ragnar Audunson (redaktør): «Krysspeilinger. Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap.» ABM-media, 2012

Bibliotekarene skal gi tilgang til informasjon, kunnskap og kulturelle og litterære opplevelser. Hva slags kunnskap og kompetanse trenger bibliotekarer i det 21.århundre? Hvilke krav stilles til dem som skal utdanne fagpersoner til denne profesjonen?

I 2010 var det 70 år siden bibliotek- og informasjonsfaglig utdanning ble etablert i Norge. Utdanningen har utviklet seg fra en yrkesopplæring til en forskningsforankret profesjonsutdanning. Faglig ansatte ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, har brukt det som et utgangspunkt for forskningsbasert refleksjon om fagets grunnlag – dets framtid og historie.

ISBN  978-82-997932-5-4.

225 sider. Kr. 260,-.

Bestillingsadresse: post@abm-media.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

 

– – – –

 

Gudmund Valderhaug: «Fotnote eller tekst? Arkiv og arkivarar i det 21. hundreåret.» ABM-media, 2011.

Formålet til denne boka er å stimulere til debatt om dei teoretiske og metodologiske føresetnadene for arkivarbeid i vid forstand. Ein slik debatt er nødvendig, fordi den samfunnsmessige og teknologiske utviklinga har gjort arkiv viktigare enn nokosinne. For samfunnet og for arkivarane, som er stilt overfor utfordringar som ikkje kan handterast med dei tradisjonelle faglege tilnærmingane. Det trengst nye grep, som må byggje på teoretisk innsikt og metodisk kunnskap.

ISBN  978-82-997932-4-7.

244 sider. Kr. 275,-.

Bestillingsadresse: post@abm-media.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

 

– – – –

 

Eldre bøker:

Kaisa Johanna Maliniemi:  Hva arkivene skjulte : En undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865-1948. ABM-media, 2010

 

I demokratiske samfunn er tilgang til arkiv knyttet til menneskerettigheter. I de siste årene har flere internasjonale arkivteoretikere stilt spørsmål om på hvilken måte nasjonale arkivinstitusjoner har behandlet og tatt vare på arkivmateriale om og av minoriteter og marginale grupper, hvordan arkivet kan fungere som et kollektivt minne og et sted der identiteter blir formet og hva man kan gjøre for at arkivet kan gi bedre tilbud for alle. Spørsmålene har vært relevante, fordi arkivet bør representere også minoriteter og marginale grupper i samfunnet, ikke bare hovedkulturen. Ved å problematisere arkivet som institusjon har man forsøkt å påvirke minoriteters og marginale gruppers mulighet til å delta i diskusjoner som angår dem og deres rettigheter og interesser.

      Dokumentene fra de to undersøkte kommunene viser at fornorskingens strenghet, og hvordan den rammet forskjellige folkegrupper, har variert fra kommune til kommune. I Nordreisa ble det drevet streng språkpolitikk der det ikke ble gjort noen forskjell mellom samer og kvener. I Kistrand, derimot, var det flere smutthull i den nasjonale språkpolitikken og i hvordan den ble iverksatt i kommunen. Kistrand kommunes arkiv inneholder en stor mengde samisk- og kvenskspråklige dokumenter

 

ISBN  978-82-997932-3-0.

291 sider. Kr. 275,-.

Bestillingsadresse: post@abm-media.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

 

– – – –

 

Ellen Hjortsæter:  Emneordskatalogisering.  3. utgave.  ABM-media, 2009

 

Boken gir retningslinjer for innholdsanalyse og indeksering av dokumenter, og for oppbygging og vedlikehold av emneordskatalogen. Retningslinjene bygger på grunnleggende klassifikasjons- og indekseringsteori, og sees i sammenheng med internasjonale standarder og retningslinjer innen området bibliografisk kontroll. I denne tredje utgaven er sluttbrukerperspektivet blitt tydeligere. Det er lagt vekt på å forankre retningslinjene  i katalogens mål og oppgaver, slik de er formulert i IFLAs «Statement of international cataloguing principles».  FRBR-modellens funksjonskrav til autoritetsdata for emner (FRSAD) er også omtalt.  Mange kommentaravsnitt er utvidet, enkelte eksempler er endret og nye tilføyd, og flere ordforklaringer er lagt til.

 

ISBN 978-82-997932-2-3.

144 sider. Kr. 250,-.

Bestillingsadresse: post@abm-media.no

 

 – – – –

 

ÅRETS ARKIVBOK!

Boka ”Undervegs. Festskrift til Egil Nysæter” (2009) er utan tvil årets arkivbok. Egil Nysæter har i løpet av dei siste 40 åra gjort ein stor innsats for å utvikle to det regionale arkivlandskapet og det lokalhistoriske arbeidet. Festskriftet inneheld artiklar om emne med tilknyting til desse fagfelta, skrivne av fagfellar som vil gi Egil Nysæter den heideren han fortener og samtidig bidra til refleksjon og debatt om samfunnsrollene til arkiv og lokalhistorie.

 

Boka inneheld desse artiklane:

Ola Alsvik: Fornuft og følelser. To linjer i norsk lokalhistorisk forskning på 1900-tallet;

Anne Aune: Fotografi som illustrasjon og kjelde;

Bjørn Bering: Asylets arkiver;

Arnt Ola Fidjestøl: Etableringa av eit interkommunalt arkiv på Nord-Vestlandet;

Svein Fygle: De privilegerte handelsstedene i Nordland – historien og arkivene;

Karin Gjelsten: Den nye kjolen. Om etikk og arkiv – basert på erfaringer fra Bergen byarkiv;

Marit Hosar: Kunst og arkiv;

Signe Hvoslef: Kvernsteinfunn på Bryggen i Bergen;

Ole-Jørgen Johannessen: Stedsnavnene tilbake til folket. På veg mot det snakkende navnekartet utlagt på internett;

Svein Aage Knudsen: Fotografiet som kilde til krigshistorie – en studie av den tyske ubåtmarinen;

Vilhelm Lange: Bevaringsverdig? Privatarkiver i Riksarkivet gjennom 200 år;

Harald Lindbach: Arkivene er mangfoldige;

Kjell-Olav Masdalen: Arkivkalamiteter i Myanmar;

Yngve Nedrebø: Arkivene ut til folket! Om ’Norske Arkivkatalogar’ og formidlingen av norsk arkivinformasjon;

Hans Eyvind Næss: Dinus Pedersen blir hengt. En levende introduksjon til det norske strafferegime i tidlig nytid;

Kjetil Reithaug: Strategier for bevaring av elektroniske arkiv i kommunesektoren;

Ellen Røsjø: Oslo byarkivs prosjekt ’Oslos multikulturelle arkiver 2004 – 2007/2008’;

Arne Skivenes: Arkivbeskrivelse – hvorfor og hvordan?;

Aud Mikkelsen Tretvik: Det frivillige arbeidet i kulturminnevernet;

Gudmund Valderhaug: Arkiv frå alle, for alle og til alle? Statleg arkivpolitikk og arkivlandskapet.

I tillegg inneheld boka eit portrettintervju med Egil Nysæter av Per Jon Odéen.

 

”Undervegs. Festskrift til Egil Nysæter”.

Redigert av Anne Aune og Gudmund Valderhaug.

Utgitt av ABM-media as.

ISBN 978-82-997932-1-6.

304 sider. Kr. 300,-.

Bestillingsadresse: post@abm-media.no

 

– – – –

 

”Biblioteklover og annen statlig bibliotekpolitikk i Norden” (ABM-media as, 2008) av bibliotekdirektør Asbjørn Langeland

Alle de nordiske land har i dag lover om bibliotektjenester og bibliotekorganisering. Folkebibliotekene står sentralt i alle disse lovene, men i ulikt omfang har biblioteklovene også bestemmelser som regulerer virksomheten i andre biblioteker. Boka gjør rede for hva som er lovfestet i det enkelte land og sammenlikner innholdet i lovbestemmelsene og graden av lovregulering. Den viser hvordan lovforvaltningen er organisert, og hvordan nasjonale og regionale fellestjenester er lagt opp. De aktuelle lovtekstene i original versjon er tatt med som vedlegg.

 

Pris: 200 kr.

Bestilling pr e-post kan gjøres til post@abm-media.no